Diaľničná známka pre ZŤP

Od roku 2016 máme na Slovensku elektronické známky, ktoré si treba vybaviť online. Pre človeka so ZŤP to znamená, že už nebude možné požiadať o oslobodenie vozidla od platenia úhrady prostredníctvom pošty.

Kto môže požiadať o oslobodenie vozidla od platenia?

Oslobodené od poplatku za dialničnú známku môžu byť iba osoby, ktoré sú držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Žiadosť sa posiela elektronicky cez portál www.eznamka.sk

Prílohy k žiadosti, ktoré budete potrebovať:

  • Kópia parkovacieho preukazu
  • Kópia osvedčenia o evidencii časť II. alebo kópia osvedčenia o evidencii alebo kópia technického preukazu vozidla

Formuláre sa posielajú elektronicky cez portál eznamka.sk

Ako podať žiadosť o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky?

Žiadosť o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky môže podať priamo držiteľ parkovacieho preukazu alebo v jeho mene ním poverená osoba (napr. zákonný zástupca).

Žiadateľ vyplní formulár „Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady diaľničnej známky“, v ktorej uvedie tieto údaje:

Identifikačné údaje žiadateľa, ktorý o oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky žiada (tzn. údaje o držiteľovi parkovacieho preukazu)

– meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu

– kontaktné telefónne číslo alebo emailovú adresu

Údaje o vozidle (alebo jazdnej súprave):

– evidenčné číslo vozidla,

– krajinu, v ktorej je vozidlo alebo prípojné vozidlo registrované

Prílohy k žiadosti (doklady preukazujúce vozidlo a osobu držiteľa parkovacieho preukazu):

– Kópia oboch strán Technického preukazu vozidla (osvedčenia o evidencii časť II. alebo osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu vozidla)

– kópia oboch strán parkovacieho preukazu

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami (dokladmi) je možné podať Poskytovateľovi služby nasledujúcimi spôsobmi:

na vybraných obchodných miestach

priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk (v tom prípade je potrebné predložiť žiadosť a všetky vyššie uvádzané doklady v elektronickej podobe)

Kedy príde vyrozumenie od NDS o schválení diaľničnej známky?

NDS by malo dorućiť poklady o schválení do 30 dní.

Zdieľať na: