Projekty EÚ

21.1.2019 Európska únia pomohla s financováním projektu Zdvihnime sa vyššie.

Názov projektu: Zdvihnime sa vyššie

Názov operačného programu: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS kód projektu: ITMS2014+ 312041P231

Názov prioritnej osi, opatrenie a rámcovej aktivity: 312040 – 4. Sociálne začlenenie

Miesto realizácie: Bratislava, Bratislava III, Bratislavský kraj

Časový rámec realizácie projektu: 01/2019 – 11/2019

Rozpočet projektu: 104 708, 09 eur

Kontaktné údaje prijímateľa: Ares, spol. s r. o., Športová 120/5, 831 04 Bratislava, mestská časť Nové Mesto, Ján Drobný, +421 2 4820 4541, www.ares.sk

Ciele projektu: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie; Aktívne začlenenie s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť na zlepšení zamestnateľnosti; Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím.

Cieľové skupiny: Osoby so zdravotným postihnutím

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk, www.esf.gov.sk


Kompaktná mobilná plošina ZP3

Plošina bola vyvíjaná v rámci projektu „Zdvihnime sa vyššie“ za účelom zlepšenia mobility telesne postihnutých osôb. Plošina svojimi parametrami prekonáva doterajšie porovnateľné plošiny na trhu. Požiadavky na vývoj boli zostavené na základe pripomienok našich klientov, ako aj z firiem a verejných inštitúcií, aj priamo z radov telesne hendikepovanej verejnosti a spolupracujúcich organizácií.

Snahou bolo zapracovať všetky pripomienky do návrhu riešenia plošiny, a to: minimálna nosnosť 300 kg, zdvih 1 meter, jednoduchá manipulácia a obsluha zariadenia pre sprevádzajúcu osobu. Ohľad bol kladený aj na cenovú dostupnosť, malé a kompaktné rozmery pre ľahkú manipuláciu v úzkych a stiesnených priestoroch. Dôležitým parametrom bola aj požiadavka na možnosť prepravy v automobile a mobilita v rámci budovy.

Zvislá plošina sa uplatní:

  • v kultúrnych domoch, na verejných zhromaždeniach a na kultúrnych podujatiach na zdvih hendikepovaných osôb na vyvýšené pódium,
  • na staniciach na nastupovanie osôb so zhoršenou mobilitou do vlakových súprav
  • v školách a nemocniciach,
  • v rodinných a bytových domoch,
  • v kostoloch a knižniciach,
  • na poštách a úradoch, kde vyvezie osobu na vyvýšenú podestu alebo na medziposchodie.

Testovanie plošiny ZP3 – projekt „Zdvihnime sa vyššie“


Informačný seminár o zdvíhacích zariadeniach – projekt „Zdvihnime sa vyššie“

Košice

 

Bratislava

Zdieľať na: