Projekty EÚ

21.1.2019 Európska únia pomohla s financováním projektu Zdvihnime sa vyššie.

Názov projektu: Zdvihnime sa vyšie

Názov operačného programu: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS kód projektu: ITMS2014+ 312041P231

Názov prioritnej osi, opatrenie a rámcovej aktivity: 312040 – 4. Sociálne začlenenie

Miesto realizácie: Bratislava, Bratislava III, Bratislavský kraj

Časový rámec realizácie projektu: 01/2019 – 11/2019

Rozpočet projektu: 104 708, 09 eur

Kontaktné údaje prijímateľa: Ares spol, s r.o, Športová 120/5, 831 04 Bratislava mestká časť Nové Mesto, Ján Drobný, +421 2 4820 4541, www.ares.sk)

Ciele projektu: Prevencia a eliminćia všetkých foriem diskriminácie, Aktívne začlenenie s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účast na zlepšenie zamestnateľnosti. Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technogógií pre osoby so zdravotným postihnutím.

Cieľové skupiny: Osoby so zdravotným postihnutím

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk, www.esf.gov.sk

Zdieľať na: