Projekty EÚ

21.1.2019 Európska únia pomohla s financováním projektu Zdvihnime sa vyššie.

  Názov projektu: “Zdvihnime sa vyššie”

Vývoj zvislej zdvíhacej mobilnej plošiny

Cieľom projektu je zabezpečiť bezbariérový prístup väčšiemu počtu cieľovej skupine a tým vykonať prevenciu a elimináciu všetkých foriem diskriminácie zdravotne postihnutých osôb.

Termín realizácie: 01/2019 – 11/2019

Kód: ITMS2014+ 312041P231

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ www.esf.gov.skwww.minedu.sk

 

Zdieľať na: