Kvalita a reklamačný poriadok

Spoločnosť ARES spol. s r.o. sa zaoberá výrobou a montážou zdvíhacích zariadení pre ZŤP a seniorov, úpravou aut pre ZŤP a distribúciou tlačovín pričom najdôležitejšou činnosťou je výroba a montáž zdvíhacích zariadení a úprava aut pre ZŤP.

Naša spoločnosť sa orientuje na celkovú spokojnosť zákazníka pričom dbáme na neustálu komunikáciu s ním a snažíme sa o dosiahnutie splnenia všetkých požiadaviek kladených na výrobok, ktorý odchádza z nášho závodu. Politika kvality predstavuje rámec pre stanovenie jednotlivých cieľov kvality a zároveň bude neustále preskúmavaná, aby naplnila všetky potreby spoločnosti.

V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa spoločnosť rozhodla prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovať, implementovať, udržiavať, pravidelne preskúmavať a tým neustále zlepšovať systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015.

Zároveň sa zaväzuje:

  • neustálym vzdelávaním a výchovou zamestnancov znižovať negatívne vplyvy procesov vykonávaných spoločnosťou na kvalitu výrobkov
  • rozvíjať ich profesionálny rast a kvalitu nimi vykonávaných činností a tým zabezpečiť trvalé zlepšovanie kvality výroby a vytvárať predpoklady pre tvorbu zhodného produktu, okrem iného aj starostlivosťou o pracovné prostredie zamestnancov a jeho zlepšovaním
  • k vytvoreniu takej organizačnej štruktúry, ktorá spĺňa najnovšie trendy nového modelu organizácie.
  • k zabezpečeniu príležitostí na celoživotné vzdelávanie všetkých zamestnancov
  • presné a jasné definovanie zodpovedností a právomocí všetkých zamestnancov
  • k efektívnej komunikácia v rámci celej spoločnosti
  • o neustály rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať požadovanú kvalitu a tak uspokojovať potreby zákazníkov
  • o zabezpečenie neustáleho zlepšovania spoločnosti vo všetkých oblastiach (rozvoj produktov, výkonnosti organizácie, využívanie nových technológií a postupov a pod.)

Ján Drobný
Konateľ spoločnosti

Ing. Martin Machala
Konateľ spoločnosti

CERTIFIKÁTY KVALITY

CERTIFIKÁT ISO 9001:2016

V oblastiach výroba a montáž výťahov a zdvíhacích zariadení pre ZŤP, úpravy automobilov a distribúcia časopisov sme týchto segmentoch zaviedli certifikát kvality ISO 9001, ktorý podporuje prístup pri vypracovávaní, zavádzaní a zlepšovaní efektívnosti systému manažérstva kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť našich zákazníkov.

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Stiahnuť reklamačný poriadok.pdf