Ako si vybaviť parkovací preukaz

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, má nárok na parkovací preukaz. Vodič vozidla s parkovacím preukazom má viaceré výhody oproti bežným vodičom. Môže napríklad stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP, nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, alebo vchádzať do pešej zóny.

Kto môže požiadať o parkovací preukaz?

Ako si vybaviť parkovací preukaz
Ako si vybaviť parkovací preukaz

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti:

  • premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť,
  • nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo
  • zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie preukazu, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o parkovacom preukaze, je potrebné úradu predložiť  identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3×3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné

Kde sa podáva žiadosť?

  • Písomne je možné podať žiadosť priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska. Tlačivo dostanete aj na úrade práce.
  • Elektronicky môžete žiadosť podať prostredníctvom služby Podanie žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím.

Čo je potrebné k žiadosti o parkovací preukaz?

Žiadosť musí obsahovať:

  • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o parkovací preukaz,
  • dátum jej narodenia,
  • adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
  • doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov (o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov),
  • jej rodné číslo, ak je pridelené.

Povinnou súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález (nemôže byť starší ako šesť mesiacov), ktorý vyplní praktický (obvodný) lekár. Okrem lekárskeho nálezu, ktorý poskytuje základné informácie o zdravotnom stave pacienta, sa k žiadosti prikladajú aj ďalšie lekárske nálezy z  odborných vyšetrení (napr. interné, psychiatrické, očné a iné). Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Žiadosť  je potrebné pozorne a úplne vypísať a priložiť všetky prílohy. Žiadosť nezabudnite osobne podpísať. Pri podávaní žiadosti elektronicky je potrebné aby bolo podanie žiadosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zdieľať na: