Štatút sútaže – Facebook

Usporiadateľ súťaže:

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť ARES, spol. s r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 36 38 22, DIČ: 2020336626 zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.6237/B Kontaktné údaje: ares@ares.sk (ďalej len „prevádzkovateľ);

Názov súťaže:

vždy bude uverejnený v statuse, ktorým vyhlasujeme súťaž, a k statusu bude prelinkovaný tento štatút

Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom fanúšikovskej stránky na Facebooku

Trvanie súťaže:

bude spresnené v statuse, ktorým vyhlasujeme súťaž, a k statusu bude prelinkovaný tento štatút

Podmienky účasti v súťaži:

Status súťažiaceho môže získať len fyzická osoba, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dovŕšila 18. rok života a jej doručovacia adresa je na území Slovenskej republiky, rovnako aj trvalý pobyt má na území SR. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci ARES, spol s r.o.

Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťazov:

Usporiadateľ súťaže zverejní súťažný status na fanúšikovskej stránke. Status obsahuje výzvu, aby fanúšik napísal odpoveď na otázku do komentára. Reálnosť súťažiaceho výhercu overí Usporiadateľ súťaže prostredníctvom súkromnej správy alebo mailom ihneď po vyhlásení víťaza súťaže.

Výhercovia sa po ukončení súťaže budú zverejňovať na Facebookovej stránke len menom, adresa a iné kontaktné údaje budú v databáze ARES, spol s. r.o a nebudú zverejňované.

Žrebovanie:

Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom, nasledujúci pracovný deň po skončení súťaže.

Spôsob odovzdania výhry

Odovzdanie výhry pre Výhercu zo strany Vyhlasovateľa prebehne na základe dohody medzi uvedenými stranami.

V prípade, ak ARES, spol. s r. o., v lehote 4 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o výhre v sútaži dostane písomné alebo elektronické vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo nedostane žiadne písomné alebo elektronické vyjadrenie od výhercu, predmetná výhra bude následne odovzdaná náhradníkovi. V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca a ani náhradník, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

Ochrana osobných údajov – súťaže

Ochrana osobných údajov – Súťaž o prírodný box s medovníkmi

– k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

– Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

– všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

– získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu

  • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

ARES, spol. s r. o.,

Sídlo: Športová 5, 831 04  Bratislava

ako organizátor súťaže „Prírodný box s medovníkmi“ (ďalej len „súťaž“) sa považuje v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov za prevádzkovateľa.

II.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu

– meno a priezvisko

– miesto trvalého pobytu

– telefónne číslo

– meno, profil na Facebooku

III.

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom kontaktovania výhercu, doručenia výhry výhercovi a na propagačné a reklamné účely, v súvislosti s prezentáciou súťaže a výrobkov organizátora súťaže.

IV.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na uvedené účely len so súhlasom výhercu. Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu výhercu so spracúvaním jeho osobných údajov.

V.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje výhercu, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov prevádzkovateľa ako organizátora súťaže voči výhercovi v zmysle štatútu súťaže.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výhercu len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu špecifikovaného čl. III. a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

VI.

Podmienky spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne výmaz osobných údajov dotknutej osoby.

VIII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby požiadať prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má súčasne aj právo získať prístup k týmto jej osobným údajom.

Dotknutá osoba má právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov, ktoré zahŕňa právo dotknutej osoby na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré zahŕňa právo dotknutej osoby na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa ust. § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas, ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie (zabudnutie), ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby podať žiadosť o výmaz aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne a protiprávne spracovávané. Dotknutá osoba berie na vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, prevádzkovateľ nie je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, b) na splnenie zákonnej povinnosti, c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, e) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, f) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje vyššie uvedené práva tým, že napíše spoločnosti na emailovú adresu ares@ares.sk s predmetom: „Ochrana Údajov“.

Výherca ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

Ďalšie podmienky:

Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii v na stránke ares.sk. Účasť v súťaži a výhra nie je nárokovateľná. Osoby, ktoré nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo budú konať v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek tomu stala jedným z výhercov, nemá nárok na výhru. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka v prípade, že jeho správanie vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy, ktoré súvisia s účasťou v súťaži. Usporiadateľ neručí za doručenie správy, prostredníctvom ktorej bude zasielaná informácia o výhre, a za doručenie výhry, zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa súťaže a osoby im blízke, ako aj ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na tejto súťaži, vrátane ich zamestnancov a osôb, ktoré sú blízke im alebo ich zamestnancom. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže.

Súťaže nie sú sponzorované, schválené alebo inak prepojené so spoločnosťou Facebook.

Zdieľať na: